Оценка на имущество

Когато купувате или продавате недвижимо имущество, а закупуването става с банков кредит, процесът е съпътстван от експертна оценка на имота. Какво представлява тя?

Оценката показва каква е реалната цена на имота. Прави се задължително от лице, което е оторизирано като лицензиран оценител, а методите, които използва, се базират на професионални познания и квалификация.

www.amrita.bg е фирма, която предлага такъв тип услуги.

Изключително съществен момент при покупко-продажба на имот е това, че размерът на кредита зависи до голяма степен от пазарната оценка на имуществото, а не от цената, която е била договорена между двете страни. Така че колкото по-висока е цената, толкова по-голям кредит ще се съгласи да отпусне банката, разбира се, ако сте отговорили и на останалите критерии.

Какви стъпки се изпълняват при експертната оценка на имот?

Първо на оценителя се предоставят абсолютно всички документи, които са необходими и които са свързани с обекта, който ще бъде оценяван. След това той прави щателен оглед на мястото. Следва уточняване на ограничителните условия, ако има такива, които имат пряка връзка при изготвянето на оценката на имота. Последният етап е свързан с правенето на задълбочен пазарен анализ и изчисления чрез професионални методи, от които се формира крайната цена. Накрая се прави оценителския доклад и се заверява от оторизирано лице.

Оценката е изключително важна и за купувача, и за продавача, но всъщност значението ѝ е далеч по-голямо – както за пазара, така и за икономиката на страната.

Цените, които се формират от експертна оценка на имот, са сериозен индикатор за предлагането и търсенето в района, където е жилището. Така те се превръщат в голям фактор за имотните сделки като цяло.

А каква е целта на данъчната оценка на имот?

Чрез нея държавата събира данъци. Само когато сте платили всички задължения, свързани с имота и е направена данъчна оценка, получавате правото да го продавате, иначе не можете. Този тип оценка е различна от експертната и се прави от общината.

Но нека се върнем на експертната оценка. Какви документи са необходими за нея?

Това са документ за собственост, скица на обекта, строителни книжа и проектна документация, справка за разходи и приходи и други специфични документи.

При определянето на цената се имат предвид доста фактори – локацията, транспортните връзки до мястото, състоянието на сградата, типа строителство, разпределението на стаите и други.

Имайте предвид, че пристройки и подобрения се вземат предвид само ако са узаконени, в противен случай – не.  Затова преди да прибегнете до услугите на експерт, проучете всичко, за да сте възможно най-наясно със ситуацията.

Експертна оценка се прави не само на жилище, но и на всички видове имущество – имоти, нематериални активи, машини и съоръжения, предприятия, а също така и на интелектуална собственост.

Оценката е валидна до 6 месеца от датата на издаването ѝ, в случай че няма промени в оценявания обект. След този срок трябва да се направи нова и да се отчетат измененията на пазара, които влияят върху цената.