Да участвате в играта е много лесно!

Довършете следния текст в секцията за коментари долу

„Всеки има кофти дни и понякога с лаптопа нещо не ти спори. Споко, ние сме помислили за твоите беди и всичко ще се нареди с No Matter What Guarantee. Каквото и да правиш ти, гаранцията от Toshiba ще те защити.“

Направете го по начина, който смятате, че е най-интересен, забавен, умен, оригинален или както вие прецените, че ще съберете най-много гласове.

След като измислите вашия отговор, трябва да го напишете в коментар под тази статия чрез платформата за коментари Disqus. Необходимо е да използвате реален профил, а не анонимен. В противен случай, дори и да съберете най-много гласове, вие отново няма да сте участвали валидно.

След това остава само да съберете най-много гласове под формата на плюсчета под вашия пост. Всеки, който хареса предложението ви, може да даде положителен вот за вас. Накрая ние ще отделим петимата с най-много гласове и нашето жури ще избере победителя.

 

Желаем успех на всички!

 

Правила

1. Организатор на играта е Медиабит ООД със седалище и адрес за кореспонденция в гр. София, бул. България 56А, ет.5 и Булстат: 202737700, представлявано от Юлияна Накова, наричано по-долу Организатор.

2.Служителите на Организатора, техните семейства и други лица, свързани по някакъв начин с организацията на настоящата игра, нямат право на участие.

3.Участието не е обвързано с покупка или заплащане на такса.

4.Участието в играта се случва, след като участникът довърши посланието на Toshiba, въведе правилно необходимите данни и завърши своето участие. 4.1. Участия от анонимни профили няма да се приемат. За да е валидно участието на всеки, то трябва да е от реален профил.

5. Наградата в играта е един таблет Toshiba Encore

6. Играта започва на 07.07.2014 г. и приключва на 28.07.2014 г. След тази дата няма да бъдат обработвани нови участия.

7. Финалисти и победител: 7.1. Петимата финалисти в играта ще се определят на база постигнат най-висок резултат по брой гласувания. 7.2. Победителят в играта ще бъде избран на база петте най-високи резултата и гласуване от страна на жури с представители на Организатора и на Toshiba в двуседмичен срок от приключване на играта. 7.3. В играта всеки може да участва с няколко отговора, но петте финалиста ще бъдат избрани според най-високия вот на един коментар, а не на всички свои коментари общо сумарно.

8. Ако печелившият Участник се откаже от наградата или не е намерен в двуседмичен срок от обявяването на победителя, Организаторът си запазва правото да оттегли наградата и да я предостави на резервен печеливш Участник, определен от журито.

9.Участници в настоящата игра могат да бъдат всички лица, които пребивават на територията на Република България.

10. Организаторът не носи отговорност за необработени участия в следствие на независещи от него причини.

11. Организаторът си запазва правото да отмени или промени условията и настоящите правила за участие по всяко време и без предварително уведомяване в случай на форсмажорни обстоятелства или поради всякакво явно или възможно нарушение на какъвто и да е действащ закон или регулация или всяко друго събитие, което е извън контрола на Организатора. Участниците ще бъдат уведомявани за настъпили промени в правилата за участие при първа възможност от страна на Организатора.

12. Организаторът си запазва правото да прекрати играта преди обявения срок, ако настъпят обстоятелства, които представляват пречка за продължаване на играта.

13. Организаторът не поема отговорност за нередности, причинени от трети страни във връзка с доставянето и получаването на наградите, свързани с настоящата игра.

14. Наградите не могат да бъдат заменяни и няма да бъде предлагана тяхната парична равностойност. Наградата е предмет на наличност и в случай на необходимост Организаторът си запазва правото да предостави заместваща награда на същата стойност, без да уведомява участниците.

15. Участниците носят отговорност за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на участието им или спечелването на награди в играта. В допълнение с настоящото участниците се съгласяват и приемат, че спечелването на награда от играта може да породи такси, данъци или други разходи за сметка на участника, включително, но не само данък върху наградите и др., съгласно приложимото законодателство. С настоящото участниците безусловно се съгласяват, че всички такива такси, данъци или други разходи са за тяхна сметка.

16. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите официални правила на играта не е спазено, при установяване на опити за манипулиране на играта и резултатите, при проява на грубо и неприлично поведение, при изпращане на нецензурни материали или поради друга причина, която Организаторът счита за уместна.

17.С приемане на настоящите официални правила, участникът предоставя безвъзмездно на Организатора и на неговите контрагенти, участващи в организацията на Играта, неизключителните права за използване на материалите за целите на Играта, включително, но не само, им предоставя правото по своя собствена преценка да възпроизвеждат, публично да показват (напр. във Фейсбук страницата на Организатора) и да разпространяват сред неограничен брой лица материалите, да решат дали те могат да бъдат разгласени и да определят времето, мястото и начина, по който да стане това, да спрат използването на материалите и др.

18. Решението на Организатора по отношение на всички аспекти, свързани с играта, се счита за окончателно и не подлежи на допълнителна кореспонденция.

19. Чрез регистрация в играта участниците дават своето съгласие и се обвързват с посочените условия и правила.

20. Победителят дава своето съгласие за използването на неговите имена и текст в публични материали. Всички лични данни, свързани с победителя и участниците, ще бъдат използвани в съответствие с настоящото законодателство за защита на данните.