На 27.04.2018 Сирма Груп Холдинг оповести своите годишни одитирани консолидирани резултати от дейността през 2017 година. Постигнатите резултати са в съответствие с оповестените очаквания.

Постигнатите отлични резултати през изминалата 2017 година допринасят за изпълнението на Стратегия за развитие и растеж на Сирма Груп Холдинг и поставените в стратегията цели.

Общата стойност на консолидираните приходи от дейността за 2017 г. е BGN 52,036 милиона, което е с 25,14% повече от приходите през 2016 година. EBITDA отбелязва увеличение от 23,66% в сравнение с резултатите през 2016 година, достигайки BGN 15,363 милиона. В резултат на това Сирма Груп Холдинг отбелязва ръст 68,71% на консолидираната нетна печалба на годишна база през 2017 година, която достигна до BGN 6.190 милиона. Възвращаемостта върху собствения капитал /ROE/ също нараства значително, като отбелязва ръст от 58,61% в сравнение с миналата година и достига 5,93% през 2017 година. Маржът на нетната печалба отбелязва значителен ръст от 34,82% достигайки 11,90% през 2017. Това доведе до нарастване на „печалба на акция“ /EPS/ на Сима Груп Холдинг от BGN 0,0618 през 2016 година до BGN 0,1043 през 2017 година или ръст от 68,71%.
Основните пазари за продуктите, услугите и решенията на Групата са България, Европа и Северна Америка. Най-голям ръст от в приходите от продажби през 2017 година от 165% е реализиран във Великобритания.

Пълните одитирани консолидирани отчети за дейността на Сирма Груп през 2017 година и съпътстващи документи може да разгледате в инвестиционната секция на сайта на дружеството www.sirma.bg .