atos-inside

Atos, водеща международна компания за информационни
технологии и услуги, обнови информационната система на Българския институт за
стандартизация (БИС). Подобрената система за управление на български, европейски и
международни стандарти и новата версия на Интернет страницата и уеб портала на Института
въвеждат нови услуги за бизнеса, улесняват достъпа на предприятията до стандартите и
стандартизационните продукти и повишават качеството на предоставяните от БИС услуги.
Българският екип на Atos реализира проекта, финансиран по ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” за рекордно краткия срок от
три месеца и половина. Експертите на компанията проведоха целия цикъл на анализ, събиране
на изисквания, архитектура на решението, разработка на решението и документацията,
извършиха необходимите тестове и обучения и внедриха системата в експериментална и
реална експлоатация.
С реализацията на новата информационна система БИС е вече напълно интегриран
посредством автоматични интерфейси със системите на европейските организации по
стандартизация CEN и CENELEC, както и с международните организации ISO и IEC.

„Традиционно нашият Институт е на едно от първите места по въведени европейски стандарти
съгласно сроковете, а с новата система това водещо място е още по-добре гарантирано”, заяви
инж. Ирен Дабижева, изпълнителен директор на БИС и ръководител на проекта от страна на
възложителя.
„Успешната реализация на проекта в такива екстремни срокове беше постигната благодарение
на силната колаборация между екипите на Аtos и БИС”, сподели Веска Давидова, Управител на
Atos България.