globul facebook

Клиентите на GLOBUL се увеличиха с 6,4% през второто тримесечие на 2013 г. спрямо същия период на миналата година и надминаха 4,6 милиона, показват финансовите резултати на OTE Group.

Свиването в потребителското търсене, породено най-вече от намаляващите доходи на населението, продължи да оказва влияние върху телекомуникационния пазар в България през второ тримесечие на годината, като силната конкуренция в сектора продължи да води до намаляващи цени на дребно, най-вече в корпоративния сегмент. Към края на юни 2013 г., проникването на мобилните услуги на българския пазар се оценява на над 150%.

Общите приходи на GLOBUL за второто тримесечие на годината отбелязаха спад от 15,1% в сравнение със същия период на миналата година, най-вече в резултат на рязкото намаление на цените за терминиране, наложено от регулатора на 1 юли 2012 г., с допълнително намаление на тези цени в сила от 1 януари 2013 г. Ако не се вземат предвид промените в цените за терминиране, приходите на GLOBUL за тримесечието биха отбелязали ръст от 3,7%.

Приходите от услуги за периода намаляха с 18,9% отново най-вече заради по-ниските цени за терминиране. Ако не се взима предвид този фактор, приходите от услуги на оператора за второто тримесечие на годината отбелязват ръст от 2,5% спрямо същия период на миналата година, независимо от силната конкуренция в корпоративния сегмент.

Независимо от множеството инициативи за намаляване на разходите, приходите на GLOBUL преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) за второто тримесечие на 2013 г. намаляха с 12,3% в сравнение със същия период на 2012 г., докато показателят за приходите преди данъци, лихви и амортизации като процент от общите приходи на компанията се увеличи с 1,3 процентни пункта спрямо същия период на миналата година. Ако не се взима предвид ефекта от новите цени за терминиране, приходите на GLOBUL преди данъци, лихви и амортизации за второто тримесечие на 2013 г. биха били с 21,9% повече в сравнение със съответния период на предходната година.

Клиентите на абонаментните програми на GLOBUL продължиха да се увеличават и в края на тримесечието надминаха 2,9 милиона, отбелязвайки ръст от 8,6% в сравнение със същия период на миналата година и представляват 63% от всички клиенти на оператора. Въпреки тенденцията за миграция на потребителите от предплатени услуги към услуги на договор, благодарение на иновативните търговски предложения на GLOBUL, броят на потребителите на предплатените услуги на компанията също нарасна с 2,9% през първото тримесечие на годината.

globul results finance

Продължи и силният ръст на абонатите на фиксираните услуги на GLOBUL и в края на тримесечието те наброяваха почти 230 000, а абонатите на услугите за мобилен пренос на данни (без да се броят абонаментите от типа machine-2-machine) се увеличиха с 84% спрямо същия период на миналата година.

Средното месечно потребление на един потребител за периода остава стабилно спрямо същия период на миналата на година – 155 минути, докато средният приход от един потребител за тримесечието намаля с около 24% до 10,90 лв., отново най-вече под влияние на драстично по-ниските цени за терминиране.