По-рано тази седмица Българска телекомуникационна компания АД (БТК) обяви подписването на споразумение за основните условия на продажбата и преструктурирането на групата на БТК със своите кредитори, с което се планира продажбата на 93,99% от акциите на компанията на двама финансови инвеститори – VTB Capital PLC (VTB) и Корпоративна търговска банка АД (КТБ).

БТК и NEF Telecom Company B.V. внесоха искане в  компетентния английски съд за свикването на събрания на определени техни кредитори, които да се проведат на  30 август 2012 г. в Лондон, с цел да бъде обсъдена компромисна схема, предложена от БТК и NEF Telecom Company B.V. Събранията ще бъдат последвани от съдебно заседание, което се очаква да се проведе на 6 септември 2012 г. с цел да се одобри компромисната схема. Ако бъде одобрена, компромисната схема ще доведе до цялостно преструктуриране на БТК и на останалата част от групата на БТК, с цел VTB/КТБ да придобие мажоритарно дялово участие в преструктурираната група. Предложеното преструктуриране предвижда капиталови инвестиции в размер на 130 млн. евро, които ще бъдат направени в равни пропорции от страна на VTB/КТБ и ще бъдат използвани за частично погасяване на дълга на компанията в замяна на 73% от акциите в преструктурираната група. Останалите акции ще се държат от съществуващите кредитори. Това предложение включва намаляване на общия дълг от около 1,7 млрд. евро до 588 млн. евро, посредством изплащане на дълга, преобразуване в акции и отписване на останалата част от дълга. Очаква се сделката да бъде финализирана през последното тримесечие на тази година.

Предложеното преструктуриране, ако бъде одобрено и финализирано, ще доведе до търгово предложение, съгласно правилата, които спазват компаниите, листвани на  Българската фондова борса, за изкупуване на останалите акции на БТК, притежавани от съществуващите миноритарни акционери.

VIVACOM