Изграждането на компетентности модели в софтуерната индустрия у нас ще бъде във фокуса на проект с участието на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Българската Стопанска Камара (БСК). Това стана ясно на провелото се в петък, от 14:00 ч., в Заседателната зала на БСК учредяване на Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите в сектор „Информационни технологии“. Проектът „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите (ИСОК) на работната сила по браншове и региони“ се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България, по договор № BG051PO001–2.1.06.

Новосформираният Секторен консултативен съвет ще се занимава с утвърждаване на препоръчителните професионални стандарти в сектора, разработването и предлагането на политики и стратегии за пазара на труда, приемане на препоръчителни социално-осигурителни прагове за бранша и др. Сред учредителите на Секторния консултативен съвет бяха представители на Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска Уеб Асоциация (БУА), Министерството на образованието, младежта и науката, Агенция по заетостта, КТ „Подкрепа”, КНСБ, представители на висши учебни заведения и др.

Подобни модели се разработват в 19 други сектори на икономиката, а БАСКОМ е партньор на БСК за изпълнението на проекта в сферата на информационните технологии. Работата на всички консултативни съвети се координира от Национален съвет с представителство на работодателските и профсъюзните организации, министерства и образователни институции. Освен това в рамките на проекта се създава национална мрежа от референтни звена, позиционирани в 20 браншови и 10 регионални бизнес организации. Тези звена ще бъдат подпомагани в работата си от консултативните съвети.

Освен по-ясно дефиниране на моделите, в рамките на проекта ще бъдат създадени и измервателни механизми, които да позволят преценяване компетентностните нива както на служителите в компаниите от сектора, така и на младите хора, завършващи университетското си образование. Специфичните цели на проекта включват анализ и дефиниране на изискванията към компетенциите на работната сила при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти; подобряване на координацията и информационния обмен между организациите на работодателите, синдикатите и държавните институции при оценяване на компетенциите на работната сила; създаване на предпоставки за интегриране на информационната система за оценяване на компетенциите в бъдещото електронно правителство. В по-общ план целта на проекта е да бъдат повишени адаптивността, ефективността и балансирането при търсенето и предлагането на пазара на труда.