В парламента бе гласувана нова клауза, засягаща Закона за електронното управление. От днес, всеки софтуер, който се пише или поръчва чрез обществена поръчка в България, задължително трябва да е с отворен код. Освен това, трябва да се осигури свободен публичен достъп както до него, така и до електронните документи, информацията и данните в машинночетим, отворен формат.

Идеята се заражда още преди няколко години след презентация на Божидар Божанов, който в момента заема длъжността съветник на заместник-министъра. Той и колегите му работят неуморно, за да променят начина, по който се работи и пише софтуер за държавни институции. Към момента голяма част от този софтуер е със статут на abandonware, или софтуер, който не получава ъпдейти и поддръжка от години. По този начин той е станал уязвим, което е недопустимо за правителствена работа.

Добавената към закона клауза изисква поръчките на държавен софтуер да изпълняват изискванията за “софтуер с отворен код”, който да бъде свободно достъпен. За целта всеки такъв ще се съхранява в създаден за това портал, а освен това техни версии ще могат да бъдат намерени и в GitHub или друга подобна услуга.

Новият закон вече е в сила. Пълният му текст можете да намерите по-долу. България е първата държава в света, която узаконява подобно изискване.

Чл. 58а. (Нов – ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) При изготвяне на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги административните органи задължително включват в заданията следните изисквания:
1. в случаите, когато предметът на поръчката включва разработване на компютърни програми:
а) компютърните програми трябва да отговарят на критериите за софтуер с отворен код;
б) всички авторски и сродни права върху съответните компютърни програми, техният изходен програмен код, дизайнът на интерфейсите и базите данни, чиято разработка е предмет на поръчката, трябва да възникват за възложителя в пълен обем, без ограничения в използването, изменението и разпространението им;
в) да се реализират автоматизирани интерфейси за осигуряване на свободен публичен достъп до електронните документи, информацията и данните в машинночетим отворен формат, включително чрез публикуване в портала за отворени данни, по реда на Закона за достъп до обществена информация;

2 Коментари

  1. Интересно 🙂 Нямахме ли някакви дългосрочни обвързвания с Майкрософт?

  2. Нямам представа. Бих могъл да попитам, но щом действат в тази посока, може би вече не…

Comments are closed.